Any 2019

Diputació de Girona: Subvenció per a actuacions municipals motivades  per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona ha atorgat a l’ajuntament de Sales de Llierca una subvenció de 2.950,01€ per finançar una part dels treballs d’arranjament  dels camins malmesos per les pluges del segon semestre del 2018.

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 7-5-2019 va aprovar la concessió de la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural” i que pel municipi de SALES DE LLIERCA té la distribució següent:

INVERSIONS:           inversió en millora dels camins           23.500,00€
DESPESA CORRENT:    Conservació de vies publiques   12.158,35 €

Manteniment xarxa d’aigua

Manteniment de cementiris

COOPERACIÓ CULTURAL:                                            6.292,65 €

NOVES TECNOLOGIES:                                              592,31 €

CAMINS:                Actuacions en camins                    1.600,00 €

TOTAL:                                                           44.143,31 €